SALEM ABDELMASIH KILDANI

WB01432_.gif (3228 bytes)

  salem10.JPG (9679 bytes)  AG00001_.gif (4995 bytes)   salem12.JPG (10108 bytes)

                Salem (1967)                                       Sultaneh (1967)

salem5.JPG (21106 bytes)                           salem4.JPG (5651 bytes)

Salem (1937- Ghoralsafi)                         Salem (1940)

Salem 1960

salem13.JPG (13173 bytes)

- - - Fr. Graig - Fr. Medebielle - Fr. Ibrahim Dirawi - Salem - Fr Raouf - Ghorsafi 1957

salem3.JPG (41432 bytes)

Nawal - Hanna (1955 Kerak)    

salem1.JPG (30076 bytes)

Amal- First communion (Kerak1950)

salem2.JPG (7991 bytes)     

Amal 1968

salem8.JPG (19071 bytes)

Salem - Mgr. Betritti - Hattar - Mgr.Smaan (Salt 1966)

salem6.JPG (11260 bytes)        salem7.JPG (18560 bytes)

Nawal - Khalil  (1962) - - Samar-Samer-Nawal-Sawsan-Raja (1970)

karim.JPG (24779 bytes)

Karim - Moufida -1976

salem11.JPG (28707 bytes)

  Salem-Sawsan (1965 Ghorsafi)

WB01432_.gif (3228 bytes)

Back